ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a BEERSTONE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Erdei F. u. 54/b.; bejegyezve 03-09-124528 cégjegyzékszámon továbbiakban: BeerStone Kft.) milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a BeerStone Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
A BeerStone Kft. a továbbiakban mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a BeerStone Kft. honlapjáról hivatkozással érhetőek el.
Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése: BeerStone Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-09-124528
Adatkezelő adószáma: 23919662-2-03
Adatkezelő székhelye:6300 Kalocsa, Erdei F. u. 54/b.
Telefonszáma: +36 30 3 78 79 77
Adatkezelő honlapja: www.beerstone.hu
Adatkezelő elektronikus címe: info@teker.hu
Adatkezelő képviselője: Beer Szabina Ügyvezető

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A kezelt személyes adatok
a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, feldolgozáshoz, valamint felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

A www.beerstone.hu (továbbiakban: weboldal) meglátogatása során az BeerStone Kft. tárhelyszolgáltató szervere, bizonyos adatokat automatikusan – rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból – eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az BeerStone Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az BeerStone Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát az BeerStone Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva az BeerStone Kft. nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.
Biztonság
Az BeerStone Kft. a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme – elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása – érdekében. Az BeerStone Kft. azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Felhasználó hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Felhasználó adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
Gyermekek személyes adatai
Az BeerStone Kft.-nek nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 14 év alatti gyermek és 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el az BeerStone Kft.-nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat az BeerStone Kft. hez. Ebben az esetben az BeerStone Kft. a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

„Cookie-k”

A honlap használatának megkönnyítése céljából az BeerStone Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. Az BeerStone Kft. által használt “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.
Személyes adatainak módosítása és törlése
Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat az BeerStone Kft. törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Az BeerStone Kft. a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat BeerStone Kft. jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi A Felhasználó tájékozódhat – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban az BeerStone Kft. nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet. BeerStone Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban ad tájékoztatást a Felhasználóra vonatkozó, általa kezelt adatokról

Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.
Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.
Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.
A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.
Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

A BeerStone Kft. fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Kalocsa, 2018. május 25.
BeerStone Kft.